ประมวลภาพ : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
Image