เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
Image