ประมวลภาพ : ประชุมศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สกสค.
Image