เตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ผอ. สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
Image

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดวันสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จากจำนวนสมัคร ทั้งหมด 293 ราย เป็นผู้ที่มีสิทธิตามประกาศ จำนวน 280 ราย โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ มารายงานตัว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.00 น. และเริ่มสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา 

         ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในการรายงานตัว หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล โทร 0 2282 4049 


กัลยรัตน์ : เขียนข่าว

วชิราวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารภาพลักษร์องค์กร