ร่วมลงนาม MOU ด้านการวิจัยกับสวนดุสิตโพล
Image

สกสค. และสวนดุสิตโพล ร่วมลงนาม MOU ด้านการวิจัย

เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 

          นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิจัย ว่าด้วยการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

         โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการวิจัยดังกล่าวขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านต่างๆ และเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และทีมงานสวนดุสิตโพล ร่วมพิธีดังกล่าว
******************************