ประมวลภาพ : การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สกสค. กับ ธนาคารออมสิน เรื่องการติดตามหนี้ค้างชำระฯ
Image


รูปภาพ