บรรยายพิเศษ แนวทางการบริหารจัดการของ สกสค. แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
Imageสกสค. ให้การต้อนรับคณะจากสพป.กระบี่ เข้าเยี่ยมเยียน พร้อมฟังบรรยายพิเศษ

          นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายสำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนและรับฟังการบรรยายพิเศษจากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ถึงแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 50 คน

          เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษถึงแนวทางในการทำงานของ สกสค. ที่บุคลากรทุกคนรับรู้ และทำงานอย่างมีเป้าหมาย  มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกันงานหลักของ สกสค. คือ งานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ ที่ต้องมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ครูมีขวัญกำลังใจที่ดี ซึ่งจะมีผลดีในการปฏิรูปการเรียนรู้ การศึกษา โดยได้กล่าวอีกว่าการบริหารจัดการในการทำงานของ สกสค. มี 2 แนวทาง คือ การซ่อมอดีต และสร้างอนาคต ซึ่งทั้ง 2 แนวทางนี้ทำไปพร้อมๆ กัน สกสค. ได้มีการวางแผนการดำเนินงานและเตรียมพัฒนาการทำงาน หลายโครงการ อาทิ  การให้บริการเหนือความคาดหมาย”  การจัดตั้ง ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย”  เพื่อช่วยเหลือครูให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลครู ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ต่อจากนั้นจะเตรียมเปิดให้บริการ คลินิกนอกเวลา การปรับปรุงหอพัก สกสค. โดยสามารถจองห้องพักผ่าน แอ็ปพลิเคชั่น  การยกระดับการบริหารจัดการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ในการนำ Smart card เข้ามาใช้ อีกทั้ง เรื่องเงื่อนไขและความคุ้มครองตาม กรมธรรม์ การประกันสินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. รวมทั้ง โครงการสุขใจครูไทยวัยเกษียณเน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อดูแลครูผู้สูงวัย

          นอกจากนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงานว่า การจะทำอะไรให้ถึงเป้าหมายได้นั้น หลายครั้งต้อง เปลี่ยนวิธีคิด วิถีปฏิบัติจึงจะเกิดการพัฒนาและประสบความสำเร็จได้ สกสค. เองก็มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่าง เช่น สโลแกน ได้เปลี่ยนเป็น เพื่อนของครู...อยู่ที่นี่ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าเขายังมีเพื่อน มีที่พึ่ง หากมีปัญหาใดๆ และเป็นการสร้างความตระหนักร่วมของคนของ สกสค. เอง ในการให้บริการทุกด้านที่เป็นเลิศอย่าง เหนือความคาดหมาย”   โดยมี นายประสพ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ดูแลให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทพหัสดินฯ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.