ประวัติ ช.พ.ส.
Image

ประวัติโดยย่อของการจัดตั้งองค์กร ช.พ.ส.


ตามนัยแห่งพระ ราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 มาตรา 6(5) บัญญัติ ว่า หาทางให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือและอุปการะตามสมควร คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเมื่อ พ.ศ.2516 มีความเห็นว่าเพื่อนครูส่วนมากมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ เมื่อคู่สมรสถึงแก่กรรม ย่อมเดือดร้อนในเรื่องจัดการศพ จึงมอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หาทางช่วยเหลือเพื่อนครูในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม โดยการออกระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยองค์การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกคุรุสภา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม พ.ศ. 2516 เรียกโดยย่อว่า ช.พ.ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสงเคราะห์ในเรื่องการเงินในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม โดยมีเงื่อนไขว่าองค์กรนี้จะดำเนินการสงเคราะห์ในเรื่องการเงินแก่สมาชิกใน กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรมตามระเบียบนี้ได้ เมื่อผู้สมัครสมาชิกครบ 20,000 คน ภายในระยะ 1 ปี นับแต่วันใช้ระเบียบนี้ เมื่อครบ 1 ปีแล้ว มีสมาชิกไม่ถึง 20,000 คนคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 13/2518 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2518 จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีก จนได้สมาชิกสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส. รวมทั้งสิ้น 20,600 คน จึงได้แก้ไขระเบียบ พ.ศ. 2516 ให้สอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทย จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อองค์กร ช.พ.ส. เป็น “การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม” และ ประกาศใช้ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก คุรุสภา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกุศล คือ

1. ช่วยจัดงานศพคู่สมรสสมาชิก ช.พ.ส.

2. สงเคราะห์ในเรื่องการเงินแก่สมาชิก ช.พ.ส.  เมื่อคู่สมรสถึงแก่กรรม การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม เรียกโดยย่อว่า ช.พ.ส.