ประชุมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
Image