ยกทีมผู้บริหาร แพทย์ - พยาบาล โรงพยาบาลครู ศึกษาดูงาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
Image

ยกทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลครูศึกษาดูงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

          นายอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนางผานิตย์  มีสุนทร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายแพทย์วีระ  ศิริรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครู คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ซึ่งเป็นต้นแบบของสหคลินิกขนาดใหญ่ ที่ไม่มีบริการผู้ป่วยใน เปิดให้บริการโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนในการก่อสร้าง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้เข้าถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

                    

          เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า โรงพยาบาลครู ของ สกสค. เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ไม่มีบริการผู้ป่วยในพักค้างคืน แต่ได้วางเป้าหมายว่าต้องทำให้โรงพยาบาลครู ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนั้น ให้คุณภาพทุกด้าน และทราบว่าที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาแห่งนี้มีชื่อเสียงมาก และก็ไม่มีการรับผู้ป่วยในเหมือนของเรา ดังนั้น จึงพาคณะมาดูงานในวันนี้ และหวังว่าที่นี่จะเป็นต้นแบบให้ สกสค. ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงาน และด้านอื่นๆ ของโรงพยาบาลครู ของ สกสค. ให้มีความทันสมัยมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและได้รับความศรัทธาจากผู้ใช้บริการต่อไป

                        

          แพทย์หญิงจริยา  แสงสัจจา รองผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และคณะให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการบริหารจัดการของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จากนั้นจึงพาเยี่ยมชมสถานที่ส่วนงานสำคัญต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลครู ได้ศึกษาจากข้อมูล และการปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่คลินิกฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เลขที่ 159 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

                  


******************************