บรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
Image