ประมวลภาพ : ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ
Image