ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2562
Image

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
................................................