ประชุมติดตาม และวางแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Image