ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เตรียมเดินหน้างาน สกสค.
Image

ประชุมผู้บริหาร เตรียมเดินหน้างาน สกสค.

          นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดย เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้นำเสนอเรื่องสำคัญในการดำเนินงานต่าง ๆ หลายเรื่อง โดยได้จัดทำเป็น Powerpoint สรุปประเด็นสำคัญ ๆ ของงานแต่ละด้าน เช่น งานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน งานด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ช.พ.ค. - ช.พ.ส. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น หอพัก สกสค. การปรับปรุงระบบบริหารโรงพยาบาลครู การเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินองค์กร ของ กพร. และ ITA การเปิดรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดที่ยังไม่มีผู้อำนวยการจังหวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานและเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการวางแผนงาน ต่อยอดจากงานในอดีต และนำเสนองานใหม่ ๆ ซึ่งเป็นงานในอนาคต ที่มีการเร่งดำเนินการในขณะนี้ได้อย่างชัดเจน เป็นผลทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีมติอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

          เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้กล่าวอีกว่าตนทุ่มเทให้กับงานของ สกสค. เพราะต้องการลบภาพในอดีต และต้องการให้ สกสค. มีภาพลักษณ์ใหม่ ฉะนั้น พวกเราทุกคนต้องเดินไปด้วยกัน เราเป็นหน่วยงานให้บริการก็ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องทำอย่างไรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขามีความรู้สึกอบอุ่นใจ สบายใจ เมื่อมาหาเรา ผมจึงต้องเน้นย้ำเรื่องการบริการเหนือความคาดหมาย เพื่อให้ทุกคนช่วยกันให้บริการอย่างดีที่สุด จากนี้ไป หลังจากการประชุมคณะกรรมการ สกสค. เสร็จ จะนำมาแจ้งให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้นำข้อมูลไปบอกต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และลงสู่การปฏิบัติต่อไป

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


ภาพ/ข่าว  :  กลุ่มสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ดูแลเว็บไซต์  :  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ