ประมวลภาพ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์
Image