ประมวลภาพ : มูลนิธิช่วยบุตรครูฯ พิจารณาการให้ทุนการศึกษา ปี 2561
Image