ประชุมคณะผู้บริหาร สกสค. ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน
Image