ประชุมพิจารณาร่างประกาศและหลักเกณฑ์ฯ โครงการรางวัล "พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค."
Image

ประชุมพิจารณาร่างประกาศและหลักเกณฑ์ฯ 
โครงการรางวัล “พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค.” ประจำปี พ.ศ.2561(เพิ่มเติม)

            สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักสวัสดิการและสวัสดิภาพ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ  จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค.” ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการและสวัสดิภาพ ชั้น1 อาคารหอพัก สกสค. โดยมีนายสมยศ ศิริบรรณ ประธานอนุกรรมการ ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รองประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทางการศึกษา และนางอำนวยพร วัฒนารมย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการและสวัสดิภาพเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ร่างประกาศและหลักเกณฑ์ฯ ให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ ทั้งด้านวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา และรางวัลครูผู้เสียสละ โดยกำหนดมอบรางวัลดังกล่าวในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 9 กันยายน 2561 ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯเพื่อพิจารณา ต่อไป 

       ภาพ/ข่าว  : กลุ่มสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ผู้ดูแลเว็บไซต์  : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพ