ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค.
Image

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค.

          นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี ทรัพย์สิน และงบประมาณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2561 เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี ทรัพย์สินและงบประมาณ พ.ศ. .....
          ทั้งนี้ นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายเสกสรรค์ ไชยเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รูปภาพ