ปฐมนิเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. บรรจุใหม่
Image

ความสำเร็จ เริ่มต้นจากก้าวแรก...ปฐมนิเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. บรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักทรัพยากรบุคคล จัดปฐมนิเทศพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุใหม่ทั้งหมด 11 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 44 อัตรา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าใจและรับรู้ถึงบทบาทภารกิจของสำนักงาน โดยนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเอกศักดิ์ คงตระกูล ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และรศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมให้โอวาท มอบแนวคิด พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมต้อนรับพนักงานเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษจากวิทยากรมืออาชีพเรื่อง จิตสำนึกต่อต้านทุจรติในการปฏิบัติงาน โดยนายไพบูลย์ เสียงก้อง และเรื่อง ออมก่อนรวยก่อน จากดร.ธนัยวงค์ กีรติวานิชย์ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารหอประชุมคุรุสภา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Team Building / Walk Rally โดยนาวาตรีปรีชา ทองอำภา พร้อมคณะจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี และร่วมใจกันทำงานเพื่อองค์กร


รูปภาพ