เอกสารประกวดราคาจ้างบริการซัก อบ รีด อุปกรณ์เครื่องนอนฯ ปีงบประมาณ 2561
Image

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 2/2561

การจ้างบริการซัก อบ รีด อุปกรณ์เครื่องนอนและผ้าชนิดต่างๆ ของงานบริการที่พัก

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ปีงบประมาณ 2561 (1 ก.พ. - 30 ก.ย. 2561)

ไฟล์แนบอื่นๆ

 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาฯ.pdf

 ขอบเขตของงาน.pdf

 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคาจ้างเหมาฯ.pdf

 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการซัก อบ รีด.pdf