ประชุมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ
Image

           เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม cvc. place วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ทั้ง 3 ท่าน นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นายวัชรินทร์ จำปี และนายสำเริง กุจิรพันธ์ เพื่อมอบนโยบาย และรับฟังความคิดเห็น อีกทั้งข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดในภาคเหนือ เพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยมี ดร.วสันต์ นาวเหนียว ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพ