การประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Image

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 3 ท่าน นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นายวัชรินทร์ จำปี และ ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ และ ดร.วสันต์ นาวเหนียว ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เพื่อมอบนโยบาย และรับฟังความคิดเห็น อีกทั้งข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีนายเสกสรรค์ ไชยเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพ