สกสค. ขับเคลื่อนองค์กร เตรียมพร้อมบุคลากร ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0
Image

ขับเคลื่อนองค์กร เตรียมพร้อมบุคลากร ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อที่ 6 ธันวาคม 2560 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ดังนี้ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มละ 1 คน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 77 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ ร.ศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์องค์กร” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมคณะ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สกสค.

ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ