การฝึกอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการวางแผนการเงิน" ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Image

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินที่จำเป็นต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และเป็นเครื่องมือในการจัดการเงินและการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรม ตรัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำหน้าที่ที่ปรึกษาการเงินของจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด จำนวน 77 คน เข้ารับการอบรม

           ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


รูปภาพ