"ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี บุณยเกตุ"
Image