หลักสูตรการสรรหาลูกจ้างและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image

     พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบตามหลักสูตรการสรรหาลูกจ้างและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


  1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  2. ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2560
  3. ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560
  4. ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี ทรัพย์สิน และการงบประมาณ พ.ศ. 2557
  5. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2557
  6. ระเบียบคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2547
  7. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย วินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2552
  8. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยวันเวลาทำงาน วันหยุดและการลาของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552
  9. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  10. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ไฟล์แนบอื่นๆ

 10.pdf

 9.pdf

 8.pdf

 7.pdf

 6.pdf

 5.pdf

 4.pdf

 3.pdf

 2.pdf

 1.pdf