ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วย คุณสมบัติ การสรรหา การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ส่วนกลาง พ.ศ. 2560
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์