การประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 คณะที่ 2
Image