ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วย การสรรหา คุณสมบัติ การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ฉบับ 3) พ.ศ. 2560
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์