การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด 6 จังหวัด ภาคเหนือ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
Image


          ดร. พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด 6 จังหวัด ภาคเหนือ  วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เวียงอินทร์  ริเวอร์ไซด์  รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ "การจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  ซึ่งเป็นสมาชิก  ช.พ.ค.- ช.พ.ส.  กรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย ลำปาง และอุตรดิตถ์ ในการดำเนินการจัดสวัสดิการครั้งนี้ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้ว จำนวน 15ื จังหวัด 16 สหกรณ์  โดยได้ออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. พ.ศ. 2560 กลุ่มหนี้สินวิกฤติร่วมกับสหกรณ์อออมรัพย์ครู ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัด  ๆ ละ 7 คน เพื่อดำเนินการกลั่นกรองสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่มีหนี้อยู่ในภาวะวิกฤติ เพื่อให้ได้รับสวัสดิการ เงินกู้ดอกเบี้ย ประมาณร้อยละ 3.5 ที่สกสค. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จะร่วมกันดำเนินการในครั้งนี้  จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ร่วมลงนามแล้วนั้น ได้มีประกาศ คณะกรรมการจัดสวัสดิการฯ  เรื่องคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด  แล้ว 11จังหวัด  ในการประชุมครั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวโดยสรุปว่า  ในการดำเนินการจัดสวัสดิการ กลุ่มหนี้วิกฤติครั้งนี้  จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำแบบรอบคอบที่สุดจากกลุ่มเล็กๆ เพราะต้องการคุณภาพ มีผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายคือสามารถช่วยเหลือครูที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.  ช.พ.ส. ให้เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องหนี้สินที่เป็นปัญหาหนักอก ของเขา ซึ่งมีผลกระทบไปถึงการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน อันมีผลกระทบไปถึงคุณภาพการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ที่อาจจะต่ำของเด็ก เพราะเนื่องจากครูไม่มีความสุข การเรียนการสอนเด็กก็ไม่มีความสุข  จึงขอให้กรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดทุกท่านช่วยกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จดังกล่าวให้ที่สุด
ภาพ/ข่าว :  กลุ่มประชาสัมพันธ์ สกสค.
ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ