สกสค.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายใน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Image


รูปภาพ