มอบประกาศเกียรติคุณผู้บริหารมูลนิธิช่วยเพื่อนครูฯ ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และต้อนรับประธานมูลนิธิฯ คนใหม่
Image


          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติถึงจิตอันเป็นกุศล เสียสละ นำความรู้ ความสามารถมาบริหารจัดการมูลนิธิ ด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนครู และผู้ประกอบวิชาขีพทางการศึกษา ให้คณะผู้บริหารมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ คือ ท่านพะยอม  แก้วกำเนิด ประธานกรรมการมูลนิธิ คุณหญิงสุชาดา  ถิระวัฒน์ รองประธานมูลนิธิ และ นายคเณศ  เพชโรทัย กรรมการมูลนิธิ

          ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานฯ ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านองค์กร  อมรสิรินันท์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย คนใหม่ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องประชุมเทพหัสดินฯ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ข้อมูล /กลุ่มกองทุนและมูลนิธิ

ผู้ดูแลเว็บไซต์/กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปภาพ