การยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์
Image
เอกสารหลักฐานในการยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะห์ ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม (ทั้งกรณีระบุผู้มีสิทธิรับเงินและไม่ได้ระบุผู้มีสิทธิรับเงิน)
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน ตามระเบียบ ช.พ.ค. ข้อ 6 หรือ ข้อ 8 คนละ 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน คนละ 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร
4. สำเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือทะเบียนการเลิกรับบุตรบุญธรรม กรณีเลิกรับบุตรบุญธรรมภายหลัง
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ของผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน คนละ 2 ฉบับ

สำนักสวัสดิภาพครู
เลขหมายโทรศัพท์อัตโนมัติ 100 เลขหมาย
เบอร์ Call center โทร. 0-2 288-4500
เบอร์ แฟกซ์ กลุ่ม ช.พ.ค. 0-2 288-4532 , 0-2 288-4505