ประวัติ ช.พ.ค.
Image

ประวัติโดยย่อของการจัดตั้งองค์กร ช.พ.ค.

 

ช.พ.ค. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494 โดยคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ซึ่งมีนาย เลียง ไชยกาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา เห็นชอบให้จัดตั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาขึ้น เรียกโดยย่อว่า “ช.พ.ค.” มี เจตนารมณ์เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกในการจัดการศพให้เป็น ไปอย่างสมเกียรติของผู้ที่เคยเป็นครูรวมทั้งสงเคราะห์ครอบครัวของครูสมาชิก และกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประกันทางจิตใจให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่ต้องกังวลถึงเหตุการณ์ในอนาคต เมื่อตนถึงแก่กรรม

ในปีแรก (พ.ศ.2494) มีจำนวนสมาชิกประมาณ 20,000 คน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับเงินค่าจัดการศพรายละ 2,000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายละประมาณ 7,700 บาท กิจการ ช.พ.ค. ดำเนินไปได้ด้วยดี เพื่อนครูให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี นับเป็นความปลื้มปิติในหมู่เพื่อนครูที่มีอาชีพเช่นเดียวกัน ได้มีน้ำใจเสียสละ ช่วยกันออกเงินช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนครูที่ถึงแก่กรรม โดยที่ตัวเองมิได้ใช้เงินในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ประการใด ระยะเวลาผ่านไป 23 ปี ในปี พ.ศ. 2517 มีสมาชิกประมาณ 140, 000 คน

ใน ปี พ.ศ.2517 กฎหมายได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517 ขึ้นเพื่อควบคุมการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้งส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสมาชิกต่างๆที่ดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศ คุรุสภา ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้ง ช.พ.ค. ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ สงเคราะห์และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการกำหนดให้มีพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นผลดีต่อกิจการ ช.พ.ค. อย่างมาก เพราะยิ่งเป็นหลักประกันให้กิจการมีความมั่นคง มีระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนรัดกุม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ช.พ.ค. ส่งผลให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในด้านสวัสดิการเป็นอย่างดียิ่ง

กิจการ ช.พ.ค. ดำเนินไปด้วยความเจริญก้าวหน้า กระแสความนิยม เพิ่มมากขึ้นในความนิยมเชื่อมั่นและศรัทธา วิเคราะห์ได้จากจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) ช.พ.ค. ดำเนินงานมาเป็นเวลา 64 ปี มีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 990,000 คน นับเป็นฌาปนกิจที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทย