การประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.สภาครูฯ พ.ศ.๒๕๔๖
Image

การประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภาภาพข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ