พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๕๘
Image

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๕๘

โครงการ "ครูดีมีทุกวัน"

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภาผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติครู

ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลระบบ : กลุ่่มเทคโนโลยีสารสนเทศรูปภาพ