ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สกสค. ฉบับที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
Image