สำนักสวัสดิการ
Image

สำนักสวัสดิการ

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักสวัสดิการและสวัสดิภาพ

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ
นางอนัญญา  นาวารักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ
กลุ่มกิจการที่พักนางชมพูนุช  นิธิรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการที่พัก