สำนักอำนวยการ
Image

สำนักอำนวยการ

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักอำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวกาญจนา  ศรีอาจ
(ผู้อำนวยการกลุ่ม)
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
นางพัฒนี  วงษ์รัตน์
(ผู้อำนวยการกลุ่ม)