สำนักอำนวยการ
Image

สำนักอำนวยการ

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักอำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไปนางสาวกาญจนา  ศรีอาจ
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป)
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรนางสมหวัง  เอกอนันต์ธรรม
(ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร)