สำนักบริหารทรัพย์สิน
Image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักบริหารทรัพย์สิน

กลุ่มบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน
นายวิรัช  ผลจันทร์หลาก
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิภาพ
กลุ่มการเงิน บัญชี และทรัพย์สิน-ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิ