สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู
Image

สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิภาพ
นางสาวทิพย์กมล ศรีทามณี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิภาพ
กลุ่มคุ้มครองสิทธินางอนิณทรา  คณวิวัฒนกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิ