สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Image

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล
นางเพ็ญศรี  ชื่นตา
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มนโยบายและงบประมาณ-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและงบประมาณ