สำนักการคลัง
Image

สำนักการคลัง

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักการคลัง

กลุ่มการเงิน
นางพัฒนี  วงษ์รัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน
กลุ่มการบัญชีนางสาวมณีรัตน์  ชวนะปราณี
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี
กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่