สำนักบริหารทรัพย์สิน
Image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักบริหารทรัพย์สิน

กลุ่มบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน
กลุ่มการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินนางสาวเนตรทราย  มากทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน การบัญชี และทรัพย์สิน