ภาพกิจกรรม
Image
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค.
 8 มิ.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมพิจารณาร่างประกาศและหลักเกณฑ์ฯ โครงการรางวัล "พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค."
 14 มิ.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
โครงการเสริมสร้างความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่เข้าใจ สกสค. บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณครู
 9 มิ.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค." ประจำปี พ.ศ.2561
 4 มิ.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ลงนาม (MOU)
 7 พ.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี
 2 มี.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประชุมสามัญประจำปี 2559
 13 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
จัดประชุมเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัด โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
 13 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ประจำปี 2561 กลุ่มภาคเหนือ
 12 ก.พ. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ปฐมนิเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. บรรจุใหม่
 29 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...